Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Account

Als ouder dient u een account aan te maken met het eigen mailadres. Aan het account worden de persoonsgegevens (voornaam, naam, adres, telefoon en e-mail) verbonden. De deelnemers dienen aangemaakt te worden in het account. Het is strikt noodzakelijk om een account per gezin te creëren. U kan geen kinderen (familie, vriendjes, …) met een alternatief adres aan uw account koppelen. 

Ouder

De ouder is de wettelijke vertegenwoordiger van deelnemer.

Deelnemer

De kinderen die door de ouders worden aangemaakt op hun account worden genoemd als deelnemer. De correcte registratie van de deelnemer is vereist voor het uitreiken van fiscale en deelnameattesten. De volgende persoonsgegevens zijn vereist: Voornaam, Naam, geboortedatum, rijksregisternummer, maat t-shirt, medische gegevens (indien nodig) en zwembrevet.

Kampen

De kampen die door SPORT IT vzw georganiseerd worden in de schoolvakanties zijn voor kinderen van 3 tot 16 jaar. De kampen hebben een 3 verschillende onderdelen (Actief – Creatief – Beleef). Elk onderdeel heeft kampen voor een welbepaalde leeftijdscategorie, kent een eigen programma en heeft een afzonderlijke prijs. 

Activiteiten

De activiteiten die door SPORT IT vzw georganiseerd worden tijdens de week zijn voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De activiteiten worden georganiseerd per reeks en kennen allemaal hun eigen programma. 

SPORT IT

SPORT IT vzw, vereniging naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Ranstsesteenweg 24 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0462.562.613.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1
Door in te schrijven overeenkomstig artikel 2, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en erkent u deze te begrijpen en te aanvaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen, tenzij schriftelijk anders zou zijn aangegeven.

2.2
SPORT IT is slechts verbonden tot het uitvoeren en naleven van haar verbintenissen na uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de betaling van de prijs van het ingeschreven kamp/de activiteit.

Artikel 3 - Inschrijvingen

3.1 Voorbereiding

Inschrijven voor de kampen/activiteiten doet u via de website. Bij uw eerste aanmelding zal u als ouder gevraagd worden om u online te registreren  en een account aan te maken met uw eigen persoonlijk mailadres. 

3.2 Inschrijvingen

Om uw kind in te schrijven kiest u een kamp of activiteit en plaatst deze in uw winkelmandje. Let op, hierbij is uw aankoop nog niet definitief. U dient nog af te rekenen voor dat de inschrijvingen definitief worden. 

3.3 Inschrijvingsperiode

Voor alle kampen geldt er een inschrijvingsperiode. Informatie omtrent deze periodes kan u altijd terug vinden op onze website (www.sportit.be ) of sociale media (#SPORTITkampen)

Inschrijven die gebeuren na de start van een inschrijvingsperiode gebeuren volgens het principe “ First come, first served”. En dit tot het maximale deelnemers is bereikt. 

De inschrijvingen worden tot op de seconde nauwkeurig genoteerd.

Indien het maximale aantal deelnemers is bereikt, kan u inschrijven op de wachtlijst. Eens deze lijst is geactiveerd worden alle niet betaalde inschrijvingen aangemaand om de inschrijving te volbrengen. Daarna zal u automatisch verwittigd worden als er een plaats beschikbaar is. 

3.4 Betaling

Bij het afrekenen kan u kiezen tussen 3 opties:

 • Later betalen: Deze optie kan u enkel kiezen indien u een factuur wenst voor uw werkgever of u een gespreide betaling wenst aan te vragen. SPORT IT vzw heeft het recht om deze aanvraag te weigeren. 
 • Bancontact: U zal worden doorverwezen naar onze online betalingspartner Mollie. Na de betaling zal u ook een bevestiging van inschrijving krijgen. 
 • Overschrijving: Als u kiest voor een overschrijving zal u pas, na verwerking van de overschrijving, een bevestiging krijgen van uw inschrijving. Let op, dit kan 2 tot 3 werkdagen duren. 

U dient te betalen binnen 3 weken na de bevestiging van de inschrijving. Schrijft u in voor een kamp, waarbij de uiterste inschrijvingsdatum minder dan 3 weken is, dan verzoeken wij u om de betaling zo snel mogelijk in orde te brengen. 

3.5 Bevestiging

Indien u de inschrijving helemaal voltooid hebt, zal u een bevestiging ontvangen van uw inschrijving. Deze bevestigingsmail zal al de gegevens bevatten voor het kamp alsook de prijs van het kamp of de activiteit. 

3.6 Medisch luik

Bij het aanmaken van de deelnemer in het ouderaccount kan u medische informatie toevoegen die van toepassing zijn voor het kamp.  (bv medicatie, allergie, …). Vastgestelde problematiek bij kinderen graag ook altijd melden in het opgegeven medische luik. 

De informatie dient u ook te bespreken met de hoofdmonitor bij aanvang van het kamp/activiteit. 

3.7 Lunchpakket

U kan per week een lunchpakket aanvragen voor uw kinderen op kamp. 

Deze bestaat uit 3 sandwiches, koek en drankje. Indien er bepaalde allergieën optreden gelieve dit te melden of een alternatieve maaltijd te voorzien. 

U kan het lunchpakket 1 maand op voorhand kosteloos annuleren. Nadien zal er geen terugbetaling meer plaatsvinden. 

Op sommige kampen worden er ook warme maaltijden aangeboden, gelieve ook dan door te geven als er bepaalde allergieën zijn. 

3.8 Kampinformatie

Een week voor de start van het kamp/activiteit krijgt u een mail met daarin alle praktische informatie over het gekozen kamp/activiteit. Wat u dient mee te nemen, waar en hoe laat u wordt verwacht, …

Het programma dat voorop is gesteld is telkens indicatief. Uitstappen, activiteiten kunnen steeds wijzigen. SPORT IT vzw houdt zich het recht voor, en de ouder aanvaardt, om het programma aan te passen in de functie van onder meer het weer, aantal deelnemers, derden en andere factoren. 

Artikel 4 - Annulering en Afwezigheid

4.1. Annulering door de deelnemer

4.1.1 Annulering met recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld

De annulering van een inschrijving van een deelnemer voor aanvang van het sportkamp geeft slecht recht op een terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij:

 • Ziekte, ongeval of blessure van de deelnemer, mits voorlegging van een doktersattest, waaruit blijkt dat de deelnemer niet kan deelnemen aan het sportkamp. 
 • Familiale omstandigheden (overlijden van familielid 1e of 2de graad)

Bij annulering om bovenstaande redenen wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. 

4.1.2 Zonder recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, maar recht op een kortingscode of herboeking.

Bij annulering van een inschrijving van een deelnemer langer dan 3 weken voor de start van het kamp/activiteit zonder gegronde redenen, zoals vermeld in artikel 4.1.1, kan u het inschrijvingsgeld terugvorderen maar SPORT IT vzw houdt zich evenwel het recht voor om een administratiekost van 15 euro aan te rekenen en deze in mindering te brengen van het terug te storten inschrijvingsgeld. 

Men kan ook kiezen om het kamp om te boeken naar een andere datum, indien het nieuwe kamp/activiteit een meerprijs bedraagt zal deze doorgerekend worden, of een kortingscode te verkrijgen van het volledige inschrijvingsbedrag die een jaar geldig blijft. 

4.1.3 Zonder recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, noch recht op een kortingscode of herboeking.

Bij annulering van een inschrijving van een deelnemer korter dan 3 weken voor de start van het kamp/activiteit zonder gegronde redenen, zoals vermeld in artikel 4.1.1, hebt u geen recht op een terugbetaling, kortingscode noch omboeking. 

Om een annulering door te voeren kan u altijd mailen naar info@sportit.be.

4.2 Annulering door SPORT IT vzw

SPORT IT houdt zich het recht voor om tot maximum een week voor aanvang een kamp/activiteit te annuleren, wanneer zij na verloop van de inschrijvingsperiode vaststelt dat er te weinig deelnemers zijn ingeschreven of ingeval het kamp/activiteit niet kan doorgaan wegens omstandigheden buiten de wil van SPORT IT om.

U wordt hiervan zowel telefonisch als per e-mail op de hoogte gebracht.

Bij annulering door SPORT IT vzw worden de reeds betaalde inschrijvingsgelden teruggestort. + 10% van het inschrijvingsbedrag in de vorm van een kortingscode  OF krijgt u de mogelijkheid om het kamp om te boeken.

4.3 Afwezigheid tijdens het kamp/activiteit

Afwezigheid of een onderbreking van de deelname aan een kamp/activiteit om de redenen vermeld onder artikel 4.1.1, geeft u het recht op een terugbetaling van het resterende inschrijvingsbedrag. 

Afwezigheid of een onderbreking van de deelname aan een kamp/activiteit omwille van andere redenen dan bovenstaande vermeld geeft u geen recht op een terugbetaling. 

4.4 Annulering van een lunchpakket

Bij een annulering van het lunchpakket door redenen vermeld in 4.1.1 of andere redenen heeft u geen recht op een terugbetaling. 

Enkel indien u 1 maand voor de start van het kamp een annulering aanvraagt, heeft u recht op een terugbetaling van het volledige bedrag van het lunchpakket.

Artikel 5 - Prijs

5.1 Prijs

De prijzen van de kampen en activiteiten zijn in goedkeuring met de samenwerkende gemeenten opgemaakt. In overleg wordt er voor gekozen om de meest democratisch prijs op te stellen voor het kamp/activiteit. 

De prijs omvat de deelname, de opvang, begeleiding door gekwalificeerde monitoren, drinkbaar water, verzekeringen die zowel lichamelijke als materiële schade dekt.

Bij kampweken van 5 dagen krijgen de deelnemers ook een SPORT IT t-shirt aangeboden. 

5.2 Korting

5.2.1 Korting via kortingscode

Indien u een kortingscode heeft ontvangen van SPORT IT kan u deze telkens gebruiken tijdens een nieuwe inschrijvingen. Is de prijs lager dan het bedrag dan de kortingscode? Dan blijft het resterende budget via de code geldig tot de vervaldatum, vermeld op de kortingscode. Kortingscodes zijn niet cumuleerbaar met elkaar.

U kan de kortingscode ook telkens opvragen via info@sportit.be.

5.2.2 Korting via recht op tegemoetkoming

Ouders die recht hebben op een tegemoetkoming en woonachtig zijn in:

Lier: U kan tijdens de inschrijving de UITPAS invullen. Hierbij zal de korting rechtstreeks worden verrekend met de inschrijvingsprijs. 

Duffel /Malle/ Borsbeek/Nijlen: Indien u recht hebt op een tegemoetkoming via de gemeentediensten, kan u altijd mailen naar info@sportit.be. Gelieve de gegevens van het kind, foto van de vrijetijdspas, nummer van het riziv, … door te mailen. Na controle krijgt u een kortingscode zodat u ook van het correcte bedrag kan genieten. 

Artikel 6 - Attesten.

6.1 Fiscale attesten

6.1.1 Voorwaarden

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling is een deel van de inschrijvingsprijs fiscaal aftrekbaar als kost voor kinderopvang, indien de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • De deelnemer is jonger dan 14 jaar. Hij heeft recht tot de dag dat hij 14 jaar wordt. Bv: Wordt de deelnemer tijdens het kamp, op woensdag, 15 jaar. Dan krijgt hij nog een fiscaal attest voor maandag en dinsdag. 
 • De belastingplichtige geniet zelf van een beroepsinkomen
 • De deelnemer waarvoor men opvangkosten aftrekt, is fiscaal ten laste van de belastingplichtige of de helft van het belastingvoordeel wordt aan de belastingplichtige toegekend. 
 • De deelnemer was aanwezig tijdens het kamp/activiteit. 
 • De echtheid en het bedrag wordt gestaafd door een fiscaal attest. 

Het maximale bedrag is beperkt tot 13 EUR per opvangdag, per kind. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

COVID-19 update: Voor het inkomstenjaar 2020 is de leeftijd voor het verkrijgen van een fiscaal attest opgetrokken van 12 naar 14 jaar. 

6. 2 Deelname attest

6.2.1 Voorwaarden

Verschillende mutualiteiten, ziekenfondsen of werkgevers komen tussen in de kostprijs voor de deelname aan kampen/activiteiten. 

SPORT IT voorziet een attest dat geldig is bij iedere mutualiteit. En dit per deelnemer, per kamp. 

Enkel voor de aanwezige dagen zal er een attest worden uitgeschreven. 

Indien u kon genieten van een terugbetaling wegens redenen uit artikel 4.1.1 zal voor het teruggestorte bedrag geen deelnameattest beschikbaar zijn.

6.3 Beschikbaarheid

De attesten zijn telkens beschikbaar op uw account om te raadplegen en te downloaden. 

 • De deelname attesten zijn telkens één week na afloop van het kamp beschikbaar op het account.
 • De fiscale attesten zijn telkens de eerste maandag van april beschikbaar. 

Artikel 7 - Verzekeringen en aansprakelijkheid

7.1 Buitencontractuele aansprakelijkheid

SPORT IT vzw, samen met al haar medewerkers en monitoren, streeft ernaar om elk kamp/activiteit zo veilig mogelijk te organiseren en te laten verlopen. De wettelijke verantwoordelijke van de deelnemer erkent en aanvaardt echter dat bij kampen/activiteiten nooit alle risico’s kunnen worden uitgesloten. 

SPORT IT is dan ook niet aansprakelijk voor lichamelijke of stoffelijke schade die het gevolg zijn van dergelijke niet op redelijkerwijze voorzienbare risico’s.

7.2 Contractuele aansprakelijkheid

SPORT IT (met inbegrip van haar vertegenwoordigers en medewerkers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet naleving van haar contractuele verbintenissen indien en voor zover die schade is veroorzaakt door fraude, bedrog of opzettelijke fout. Voor overige, zware, fouten is SPORT IT niet aansprakelijk. 

7.3 Fouten van derden

SPORT IT vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit de fout van derden.

7.4 Verjaring

Iedere aanspraak tot schadevergoeding ten laste SPORT IT vzw vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 jaar na de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, gekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn.

7.5 Overmacht

De aansprakelijkheid van SPORT IT vzw kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van de verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht. Zelfs als waren de omstandigheden tijdens de ondertekening van de overeenkomst reeds te voorzien zoals extreme weersomstandigheden, epidemieën, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, natuurrampen, enzo. SPORT IT vzw is niet verplicht om het onvoorzienbare karakter van de omstandigheden die overmacht uitmaakt te bewijzen. Overmacht geeft in geen geval recht op een schadevergoeding of terugbetaling. Wel kan SPORT IT vzw een compensatie voorstellen in vorm van een kortingscode. 

7.6 Verzekering

De deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke schade ten gevolge van deelname aan het kamp/activiteit. Bij lichamelijke schade betaald onze verzekering het verschil terug van de totaalprijs en de voorziene terugbetaling van het ziekenfonds.

Stoffelijke schade, zoals aan materialen van deelnemers (Horloges, brillen en kledij) worden gedekt door de verzekering. Persoonlijke bezittingen zoals gsm of andere zaken die niet toebehoren op het kamp/activiteit zijn niet gedekt. Alsook moedwillige veroorzaakte schade als verlies of diefstal evenmin.

Ingeval de schade door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SPORT IT in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. 

Schade veroorzaakt door de deelnemer wordt vergoed door de deelnemer zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 8. Privacy

8.1 Algemeen

SPORT IT vzw is er zich van bewust dat het belangrijk is om te zorgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. 

8.2 Aanmelding Privacycommissie

SPORT IT vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en is daarom aangemeld bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacycommissie” genaamd), met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 (Tel: +322/213.85.40 / E-mail: Commission@privacycommission.be). De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens.

8.3 Doel van de verwerking

De door u, in het kader van de registratie van uw account en daaraan verbonden deelnemers aan SPORT IT vzw verstrekte gegevens, worden door SPORT IT vzw geregistreerd en bijgehouden. 

Deze registratie van gegevens zij noodzakelijke om te kunnen genieten van de aangeboden diensten. 

Uw gegevens worden verwerkt om de registratie, betaling en verwerking van de kampen te kunnen voltooien. Nadien zijn ze ook noodzakelijk om de administratie rond de kampen af te werken. 

8.4 Overdracht aan derden

SPORT IT vzw kan de ontvangen persoonsgegevens overmaken aan derden indien zijn een overeenkomst hebben met SPORT IT vzw om de gekozen kampen/activiteiten mee te organiseren. De persoonsgegevens worden door de derden louter gebruik voor kamp of activiteit doeleinden. 

SPORT IT vzw gebruikt de persoonsgegevens enkel voor de in de algemene voorwaarde omschreven doeleinden.

8.5 Inzage wijziging en verzet

U heeft de mogelijkheid om een afschrift te verkrijgen van uw persoonsgegevens die door SPORT IT vzw werden verwerkt. Tevens bent u gerechtigd de beschikbare informatie over de oorsprong van deze gegevens te ontvangen. 

U kan ook kosteloos al uw persoonsgegevens laten verwijderen uit onze databank. 

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot dat de deelnemers in uw account de leeftijd hebben bereikt van 17 jaar. 

Artikel 9 - Beeldmateriaal

9.1 Algemeen

U kan als ouder SPORT IT vzw de toestemming geven om beeldmateriaal te maken van uw kinderen tijdens hun deelname aan een activiteit. 

Door deze toestemming heeft SPORT IT vzw het recht om het beeldmateriaal eveneens te gebruiken als promotiemateriaal voor hun georganiseerde activiteiten (flyers, folders, affiches, …)

U kan uw voorkeuren telkens aanpassen in uw account. Let op, standaard staat deze keuze op ‘ja’. 

9.2 Gebruik

SPORT IT vzw gebruikt de beelden voor promotie via eigen kanalen, Facebook en Instagram. Ook op publicaties van folders, flyers en affiches. 

Onderwerpen

1