Monitor voorwaarden

Artikel 1

De sportclub is akkoord dat de vrijwilliger volgende activiteiten op zich zal nemen in het kader van vrijwilligerswerk: Voorbereiding, begeleiding sportweken, organisatorische en administratieve opdrachten. Deze activiteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd worden in samenspraak met de sportclub.

Artikel 2

De uitvoering van de activiteiten kan geen aanleiding geven tot enige bezoldiging. In de loop van de uitvoering van deze overeenkomst kan het vrijwilligerswerk op geen enkel ogenblik stilzwijgend omgevormd worden tot arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst. De sportclub heeft bijgevolg ook geen enkele verplichting in verband met sociale zekerheids- of fiscale regelgeving.

Het vrijwilligerswerk vangt aan op 1 januari 2017 loopt tot 31 december 2017 De overeenkomst kan steeds eindigen in onderling akkoord tussen de sportclub en de vrijwilliger of door schriftelijke mededeling van de sportclub of de vrijwilliger.

Artikel 3

De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de vrijwilligersactiviteit in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout.

Artikel 4

De sportclub sluit volgende verzekeringen af:

  • een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid) af die de schade dekt die door de vrijwilliger zou veroorzaakt worden tijdens het uitoefenen van de vrijwilligersactiviteit. Polisnummer: BA 5757442 (ic verzekeringen)

Artikel 5

SPORT IT betaalt een forfaitaire kostenvergoeding van MAXIMUM 1308 euro OP JAARBASIS voor het verrichten van de taken opgesomd in Artikel 1.

De vrijwilliger verklaart hierbij op eer dat hij/zij in de loop van het kalenderjaar nooit een forfaitaire onkostenvergoeding zal ontvangen voor vrijwilligerswerk bij de sportclub en/of bij één of meer andere organisaties die in totaal (voor de verschillende verenigingen samen) hoger is dan de wettelijk toegestane maxima.

Artikel 6

Indien de vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag hij/zij deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.

Artikel 7

De vrijwilliger waarschuwt de sportclub als hij/zij niet aanwezig kan zijn op de afgesproken momenten.

Artikel 8

De sportclub verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige documentatie en uitrusting ter beschikking te stellen voor het goed kunnen uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten.

Artikel 9

De vrijwilliger verbindt zich er toe HET SECRETARIAAT VAN SPORT IT op de hoogte te brengen en zo nodig vooraf toestemming te verkrijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk:

  • de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen
  • het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid
  • het OCMW in geval de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt.

Nieuws

Multimove & Multiskills

Multimove:
Inschrijving is open. Via volgende link: https://www.sportit.be/kampen/497-detail
Reeks 1 26/9 - 3/10 - 10/10 - 17/10 - 24/10 - 31/10 - 14/11
Prijs: 21 euro
Locatie: Lier, Sporthal de Komeet - Turnzaal
Nog maar 3 plaatsen voor reeks 1!
Voor meer informatie: Multimove_sportit@hotmail.com

Multiskillz:
Inschrijving is open. Via volgende link: https://www.sportit.be/kampen/502-detail
Reeks 1: 19/09, 26/09, 3/10, 10/10, 17/10 en 24/10
Prijs: 54 euro
Locatie: Kessel, Sporthal de Putting Multimove_sportit@hotmail.com.

Voor meer informatie: multiskillzunited@gmail.com

UPDATE ZOMER 2020


💚GROEN LICHT 💚
Nu kunnen we met 100 % zekerheid zeggen: ONZE KAMPEN GAAN (VEILIG) DOOR! 🤸‍♀️⚽
Zeker zijn van een plaatsje op één van onze sport- of themakampen? Inschrijven kan via deze link

Volg ons op en !

en blijf op de hoogte van alle kampen en evenementen